گرفتاری این دنیا از این است که نادان از کار خود اطمینان دارد و دانا از کار خود مطمئن نیست. (برتراند راسل)

موضوع مورد نظر خود را از مطالب سایت جستجو کنید